Blessed

                      †✝✚☦☨ ✡✟       

                   Λ₤₮₡Ħ  ฿Δ$₤

                                                                               Ѧᗥ¥Δ℟  ☦  ₭℟ЏL

       Ħ   њ       †✝☨✡✟✞⚔                       ⚔ Жᗗ₹₢Ѧ ⚔
                                                                   Ж  Ӂ  Ӝ  Ԟ  Ѭ ✚
                                                                     ₡₳R₲₳

HBASE exclusive font 
₡₭ §Π¥Δ▼Δ₣↟✟       ₳₯PHP PEAR Packages    ₳₤✞₡Ħ  ฿Δ₴₤        Ç∉∴⊕⊗■ˆ▼❏❐❒Ұ₴$£€€₤¥₳₲₣฿¤₮₡₭✖╄. ♦†‡Δ⇴↚↛↟∀₤ ‡≪Ħ ✟฿Δ₴ ∑ ✟ҖΓЏ†‡Δ₳∟Δ♢¥₣V

₣ѬҖ$▄✡✝✞✟▲▼♢♦†‡Δ⇴↚↛↟⇟⇎➢➣∆∏∑∟≡┴┼ΓΘΛΞΠΦΨΫβθχ£¤¥§ЏЖ₡₯₦₤₣฿¥₩₴₳₲۞✡✝✞∃∅∇∠

      ▼Ħ▲  ₭Λ₹₢Ѧ 77   ⚔ Ж ⚔

                           ₣☦₲                                               ₭ΔΓ₲₳ $ΞV∄₦

                                                                 ᗐΔL₸Ѧ   ϟ£V₤₦